industry-pic

รายละเอียดการแบ่งประเภทอุตสาหกรรม

Standard Industrial Classification เป็นระบบที่ช่วยแยกประเภทของอุตสาหกรรมด้วยตัวเลข 4 หลัก ตามมาตฐานของประเทศสหรัฐอเมริกาที่จัดตั้งขึ้นเมื่อ ปี ค.ศ.1937 ถูกใช้โดยหน่วยงานของรัฐเพื่อจำแนกประเภทของอุตสาหกรรมทั้งหมดได้อย่างมีระเบียบและรวดเร็ว นอกจากนี้ประเทศอื่นๆ ทั่วโลกเลือกที่จะนำไปใช้เพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทำให้สะดวกในจัดระเบียบข้อมูลอย่างมาก ในสหรับอเมริกามีการใช้ North American Industry Classification System ซึ่งถูกปล่อยออกมาเพื่อทดแทนระบบเก่าอย่าง SIC ในปี 1997 โดยรัฐบาลสหรัฐบางส่วนและประเทศส่วนใหญ่ยังเลือกที่จะใช้ระบบ SIC กันมาจนถึงปี 2014

โดยระบบ SIC สำหรับสถานประกอบการ จะใช้ระบุว่าอุตสาหกรรมที่นั้นอยู่ในกลุ่มใดและใช้เลขใดในการกำกับ ส่วนในระบบ NAICS เป็นระบบใหม่ที่มีแนวคิดที่แตกต่างกันกำหนดสถานประกอบการเป็นหมวดหมู่ตามผลลัพธ์ของแต่ละแห่ง รหัส SIC สามารถแบ่งออกเป็นประเภทอุตสาหกรรมที่กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม, กลุ่มบริษัทใหญ่ และหมวด โดยเลข 3 ตัวเลขจะระบุกลุ่มของอุตสาหกรรม และตัวเลขสองหลักแรกระบุกลุ่มหลัก แต่ละส่วนแบ่งออกเป็นช่วงของรหัส SIC

industry-photo

กลุ่มรหัส SIC Code

0100-0999 สำหรับ กลุ่มเกษตรกรรม, การป่าไม้ และการประมง

1000-1499 สำหรับ กลุ่มเหมืองแร่

1500-1799 สำหรับ อุตสาหกรรมก่อสร้าง

1800-1999 ยังไม่มีการนำไปใช้งาน

2000-3999 สำหรับ อุตสาหกรรมการผลิต

4000-4999 สำหรับ การขนส่ง, การสื่อสาร, การไฟฟ้า, ก๊าซ และบริการสุขาภิบาล

5000-5199 สำหรับ การค้าส่ง

5200-5999 สำหรับ การค้าปลีก

6000-6799 สำหรับ การเงิน, การประกันภัย และอสังหาริมทรัพย์

7000-8999 สำหรับ อุตสาหกรรมการบริการ

9100-9729 สำหรับ รัฐประศาสนศาสตร์

9900-9999 สำหรับ อุตสาหกรรมอื่นๆ

การปรับเปลี่ยนระบบใหม่เป็น NAICS

Office of Management and Budget ได้มอบหมายให้มีการแก้ไขระบบ SIC เพื่อพัฒนาตามการเติบโตของอุตสาหกรรม ซึ่งทางหน่วยงานได้จัดตั้ง Economic Classification Policy Committee ขึ้นในปี 1992 เพื่อพัฒนาระบบใหม่ที่จะนำมาใช้ทดแทน ผลที่ได้คือระบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูง North American Industrial Classification System หรือเรียกสั้นๆว่า NAICS เปิดระบบที่เกิดจากความร่วมมือระหว่างแคนาดา, สหรัฐอเมริกา และเม็กซิโก ซึ่งเปลี่ยนจากเดิมที่มีเลข 4 หลัก เป็นเลข 6 หลักแทน ทำให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการจัดการอุตสาหกรรมที่เกิดใหม่

รหัสใหม่ถูกนำไปใช้ในแคนาดาและสหรัฐอเมริกาในปี 1997 และในเม็กซิโกหนึ่งปีต่อมา NAICS จะจำแนกจากกลุ่มสินค้าหลักที่พวกเขาผลิต แทนที่จะระบุว่าเป็นอุตสาหกรรมใดแบบที่เคยทำมาในระบบ SIC สิ่งนี้ให้ข้อมูลที่แม่นยำยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการจัดระเบียบและเก็บข้อมูลกิจกรรมของอุตสาหกรรมมากกว่าระบบ SIC ทำให้ในอนาคตระบบนี้จะเข้ามาแทนที่อย่างเต็มรูปแบบ โดยต่างประเทศเริ่มทยอยปรับเปลี่ยนมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ยิ่งมีผู้ใช้มากเท่าไหร่ระบบก็ยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น